Rytmus každodenných činností v MŠ

 

... V záujme vyváženého rozvoja osobnosti dieťaťa sa snažíme určiť pravidlá denných činností tak, aby sme poskytovali deťom maximálny priestor na vlastnú voľbu a rozhodovanie v každodenných situáciách...

Denný poriadok je prispôsobený potrebám detí aj rodičov a je overený dlhoročnou praxou nášho kolektívu.

...Máme určené pevné body, ktoré sa opakujú každý deň, časové údaje stravovania sú dané, všetky ďalšie činnosti dokážeme prispôsobiť danej situácii tak, aby mali deti pocit pohody a bezpečia.

  • od 06.30 Otvárame MŠ

  • do 11.25 Hry a činnosti detí podľa výberu, s priebežným plnením úloh podľa plánu práce triednej učiteľky, didaktické aktivity,výchovno – vzdelávacia činnosť.

Časové rozpätie jednotlivých činností si upravuje učiteľka podľa potreby s rešpektom na vekové osobitosti detí.

Denne sú:

Relaxačné a pohybové aktivity zaraďujeme do programu denne, podľa potreby v priebehu celého dňa.

Pobyt vonku absolvujú deti každý deň s výnimkou nepriaznivého počasia.

  • 8.30 - 9.10             Desiata

  • 11.30 - 12.15         Obed

  • od 12.00                Popoludňajší odpočinok

  • od 14.20                Olovrant

  • od 14.45 -15.50  Hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity podľa záujmu detí, dokončovanie prác z dopoludňajších činností podľa potreby, rozchádzanie sa detí domov.

  • o 16.00 Deň v MŠ sa končí.